logo

PRÜFUNGSPROGRAMM - 6. DANG - 7. DANG (4 JAHRE)

STUDIUM

STUDIEREN VON QUYEN'S UND WAFFENTECHNIKEN

VAT/RINGKAMPFTAKTIK:

Nr. 19 - Nr. 28

SONG LUYEN/PARTNERÜBUNG:

Lien Hoan Doi Luyen Nr. 4

QUYEN:

"MA TAU PHAP" (MACHETE-FORM)

"VIET DIEU KIEM" (SCHWERTFORM)

"BAT QUAI SONG DAO PHAP" ( BAT QUAI DOPPELSÄBEL-FORM)

"NHU KHI CONG QUYEN 4" (ATEM-QUYEN NR. 4)

THEORIE:

SCHRIFTLICHE ARBEIT

: : Programm download als PDF

HOME | NEWS | ORGANISATION | GALERIE | TRAINING | PHILOSOPHIE | PRÜFUNGSPROGRAM | KONTAKT |