logo

PRÜFUNGSPROGRAMM - 5. DANG - 6. DANG (4 JAHRE)

VU KHI/WAFFENTECHNIK

MA TAU NR. 1 - NR. 12

VAT/RINGKAMPFTAKTIK:

Nr. 19 - Nr. 28

SONG LUYEN/PARTNERÜBUNG:

BAI DAU BUA RIU

SONG LUYEN VAT 3 / RINGEN-PARTNERÜBUNG NR. 3

QUYEN:

"HAC QUYEN" (KRANICH-FORM)

"THAI CUC DAO PHAP" (SÄBEL-FORM)

"TIEN LONG SONG KIEM" (TIEN LONG DOPPELSCHWERT-FORM)

"NHU KHI CONG QUYEN 3" (ATEM-QUYEN 3)

THEORIE:

SCHRIFTLICHE ARBEIT

: : Programm download als PDF

HOME | NEWS | ORGANISATION | GALERIE | TRAINING | PHILOSOPHIE | PRÜFUNGSPROGRAM | KONTAKT |