logo

PRÜFUNGSPROGRAMM - 4. DANG - 5. DANG (4 JAHRE)

VU KHI/WAFFENTECHNIK

BUA RIU / NR. 1 - NR.12

THE TAN CONG BANG SUNG TRUONG NR. 1 - NR. 9

SONG LUYEN/PARTNERÜBUNG:

BAI DAU BUA RIU

QUYEN:

"NGOC TRAN QUYEN" (NGOC TRAN FORM)

"NHAT NGUYET DAI DAO" (HELLEBARDE-FORM)

"THUONG LE PHAP " (GEWEHR-BAJONETTE FORM)

"XA QUYEN" (SCHLANGEN-FORM)

THEORIE:

SCHRIFTLICHE ARBEIT

: : Programm download als PDF

HOME | NEWS | ORGANISATION | GALERIE | TRAINING | PHILOSOPHIE | PRÜFUNGSPROGRAM | KONTAKT |